top of page

שיתוק עצבי הירך במהלך טיפול ברתמת פבליק ב- DDH

StartFragmentמחקר שהתפרסם בכתב העת לניתוחי עצם ומפרק בחודש מרץ 2011, בחן השפעות שונות של שיתוק זמני בעצבי הירך (Femoral Nerve Palsy) , שהוא סיבוך אפשרי בטיפול בפריקה התפתחותית של מפרק הירך (DDH) כתוצאה משימוש ברתמת פבליק. השערת החוקרים הייתה שתינוקות שפיתחו שיתוק בעצבי הירך במהלך טיפול עם רתמת פבליק בפריקה התפתחותית של מפרק הירך יהיו מועדים יותר לכישלון בטיפול עם הרתמה ויזקקו בהמשך לעבור הליך ניתוחי להשבת ראש עצם הירך למכתש של מפרק הירך. החוקרים ערכו סקירה רטרוספקטיבית של תינוקות עם פריקה התפתחותית במפרק הירך שעברו טיפול ברתמת פבליק במשך 17 שנים (1992-2008). כל המקרים של שיתוק עצבי הירך זוהו ונבחנו. נמצאו 30 תינוקות עם שיתוק עצבי הירך שהיוו את קבוצת המחקר. קבוצת הבקרה כללה 72 תינוקות, שנבחרו באופן אקראי, ושלא פיתחו שיתוק עצבי הירך במהלך טיפול בפריקה התפתחותית במפרק הירך עם רתמת פבליק. ממצאי המחקר: • 30 מקרים של שיתוק עצבי הירך זוהו בקרב קבוצה של 1218 תינוקות ברתמת פבליק, כלומר שיעור של 2.5% נפגעים מכלל התינוקות. • 87% ממקרי שיתוק עצבי הירך הופיעו במהלך שבוע אחד של טיפול עם רתמת פבליק. • שיתוק עצבי הירך היה שכיח יותר בקרב תינוקות מבוגרים יותר וגדולים יותר שהפריקה ההתפתחותית במפרק הירך שלהם הייתה חמורה יותר. • תינוקות שהשיתוק בעצבי הירך שלהם נפתר תוך שלושה ימים היו בעלי סיכוי של 70% לטיפול מוצלח עם רתמת פבליק. • תינוקות שלא התאוששו מהשיתוק במשך 10 ימים היו בעלי סיכוי של 70% לטיפול כושל עם רתמת פבליק. • שיעור ההצלחה עם רתמת פבליק בקבוצת הבקרה עמד על 94% ואילו בקבוצת השיתוק שיעור ההצלחה היה 47% בלבד. מסקנת החוקרים הייתה כי שיתוק עצבי הירך הוא סיבוך לא שכיח של טיפול בפריקה התפתחותית במפרק הירך עם רתמת פבליק. סיבוך זה מנבא באופן מובהק על כישלון צפוי בטיפול, והשפעתו של הסיבוך רבה ביותר ככל שהפריקה ההתפתחותית במפרק הירך היא חמורה יותר. זיהוי מוקדם וטיפול בשיתוק עצבי הירך יכול לשפר את הצלחת הטיפול. EndFragment

bottom of page