top of page

תוספת ברזל בהריון מפחיתה סיכון לתינוק קטן

StartFragmentנשים הרות שנוטלות תוספי ברזל מדי יום הן בעלות סיכון מופחת ללדת תינוקות בעלי משקל גוף נמוך, כך נטען במחקר חדש שהתפרסם בחודש יוני 2013 בכתב העת הבריטי לרפואה.

במחקר שבחן גורמים שמשפיעים על התפתחות התינוק, ביקשו המדענים לבדוק השפעת נטילה של ברזל לפני הלידה על הקטנת הסיכון לתוצאות שליליות. אחת הסיבות העיקריות לאנמיה בזמן הריון, רמות נמוכות של ברזל, שכיחה מאוד בכל רחבי העולם, ומקובל לשער ש- 32 מיליון נשים הרות בכל רחבי העולם סובלות ממחסור תזונתי זה. נשים צעירות, נשים הרות וילדים נמצאים בסיכון הרב ביותר של מחסור בברזל.

ארגון הבריאות העולמי ממליץ לנשים הרות ליטול מינון יומי של 60 מ"ג ברזל. במחקר הנוכחי בדקו המדענים השפעת הגדלה של המינון ב- 10% ל- 66 מ"ג ביום.

החוקרים מבריטניה ומארה"ב בחנו יותר מ- 90 מחקרים שונים על שימוש בתוספי ברזל בזמן הריון, ועל אנמיה בעת הריון בקרב יותר מ- 2 מיליון נשים הרות.

החוקרים מצאו שתוספי הברזל מפחיתים באופן משמעותי את הסיכון להתפתחות אנמיה ומגדילים את רמות ההמוגלובין בדמן של הנשים ההרות.

רמות ברזל בדם אינן משפיעות על הסיכון ללדת פגים בטרם עת, אך במחקרים נמצא שאנמיה בשליש הראשון והשני להריון מגבירה את הסיכון ללידת תינוקות בעלי משקל גוף נמוך.

ממצאי המחקר מראים שכל תוספת יומית של 10 מ"ג ברזל:

  • מפחיתה סיכון לאנמיה ב- 12%.

  • מפחיתה סיכון ללידת תינוק בעל משקל גוף נמוך ב- 3%.

אומרים החוקרים: "ממצאינו מחזקים את הטענה ששימוש בברזל בנשים הרות יכול להיות אסטרטגיה מניעתית לשיפור מצבה ההמטולוגי של האם ההרה והגדלת משקל הילוד בלידה בזמן. ראוי לערוך בדיקה נמרצת של תכניות תגבור תזונתן של נשים הרות בארצות בעייתיות כדי לאתר את הפערים שבין מדיניות הבריאות לבין יישומה".

EndFragment

bottom of page