top of page

סיכון לאוטיזם גובר עם חשיפה לזיהום אוויר

חשיפה של אם בעת הריון ושל תינוקות בשנת חייהם הראשונה לזיהום אוויר בדו-תחמוצת חנקן שמקורה מכלי רכב יכולה להיות קשורה בסיכון מוגבר לאוטיזם.

אלו הם ממצאי מחקר שנערך באוניברסיטת דרום קליפורניה שבארה"ב, שהתפרסם בכתב העת לפסיכיאטריה כללית.

אוטיזם היא מוגבלות התפתחותית מורכבת שיש בה יסודות תורשתיים (גנטיים) ויסודות סביבתיים. הפרעות הספקטרום האוטיסטי מאופיינות על-ידי בעיות בתחומים הבאים:

  • יחסי גומלין חברתיים.

  • תקשורת.

  • התנהגויות שחוזרות על עצמן.

על אף שקיימים מחקרים שמצביעים על גורמי סביבה כחלק מאוטיזם, מעט מאוד ידוע על:

  • איזה חשיפות לזיהום סביבתי קשורות באוטיזם.

  • מהו אופן פעולתם של המזהמים.

  • באיזה שלבים של התפתחות העובר והתינוק הם פועלים.

  • באיזה דרכי מניעה יעילות אפשר לנקוט.

צוות מחקר, בראשותה של דר' התר פולק, מומחית בליווי התפתחותי של תינוקות, בחן את הקשר שבין זיהום אוויר שמקורו בכלי רכב לבין אוטיזם. כדי לעשות זאת נבדק מידע אודות 279 ילדים עם אוטיזם וקבוצת בקרה של 245 ילדים שהתפתחו באופן תקין.

מסבירים עורכי המחקר: "חשיפה לזיהום אוויר שמקורו מכלי רכב נמצאה קשורה לסיכון מוגבר לאוטיזם. השפעות אלו התגלו בעת מדידת זיהום אוויר באזורי מחייה שונים, דבר שמעלה את הצורך במחקר נוסף כדי להבין את תרומת רכיבי זיהום האוויר באופן פרטני ובאופן כולל על המחלה".

כתובותיהן של האימהות ההרות שימשו את החוקרים כדי להעריך את החשיפה לזיהום אוויר בחודשי ההריון ובמהלך שנת חייו הראשונה של התינוק. חלקו של זיהום האוויר שמקורו בכלי רכב חושב לפי מודל של הסוכנות להגנת הסביבה. מהממצאים עולה שילדים שבתיהם נחשפו לרמות הגבוהות ביותר של זיהום אוויר שמקורו בכלי רכב היו בעלי סיכון גבוה פי 3 לאוטיזם בהשוואה לילדים שהתגוררו במקומות בעלי החשיפה הנמוכה ביותר לזיהום אוויר.

מסכמים החוקרים: "מחקר על השפעות חשיפה למזהמים ויחסי הגומלין שלהם עם מועדות לאוטיזם יכול להוביל לזיהוי מסלולים ביולוגיים שמעוררים אוטיזם, ולשיפור מניעה ופיתוח אמצעי טיפול".

bottom of page